bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczki.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: sprzątaczka


1. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: sprzątaczka
 2. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej, ul. Czajkowska 1 B, 98-273 Klonowa.
 3. Sposób zatrudnienia i wymiar czasu pracy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze ½ etatu.
 4. Planowany termin zatrudnienia: od 1 lipca 2019 r.

2. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej podstawowe.
 2. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku.
 5. Dyspozycyjność – praca w godzinach popołudniowych oraz w niedzielę i święta.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. Odpowiedzialność za powierzone zadania, sumienność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i samodzielność.
 2. Dokładność, skrupulatność, wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz silna motywacja do pracy.
 3. Umiejętności plastyczne.
 4. Umiejętność dobrej organizacji własnej pracy.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Własna inicjatywa w działaniu.
 7. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

4. Ogólny zakres obowiązków:

 1. Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania.
 2. Codzienne i okresowe sprzątanie wszystkich pomieszczeń ośrodka kultury.
 3. Bieżące dbanie o porządek w pomieszczeniach.
 4. Pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych.
 5. Wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z działalności ośrodka kultury.
 6. Współpraca z pracownikami ośrodka kultury.

5. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o pracę.
 2. Curriculum Vitae z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Opinie, referencje – jeśli kandydat je posiada.
 4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji (według załącznika do niniejszego Ogłoszenia)
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście pod adresem: Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej, ul. Czajkowska 1 A, 98-273 Klonowa - w godz. pracy biblioteki w nieprzekraczalnym terminie do 19.06.2019 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczki” lub przesyłką pocztową. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego – adres wysyłki Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej, ul. Czajkowska 1 B, 98-273 Klonowa.
 2. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub zostaną złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

7. Uwagi końcowe:

 1. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej.
 2. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 3. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Wybór kandydata do zatrudnienia zostanie dokonany przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.
 5. Dokumenty złożone przez kandydatów niewybranych do zatrudnienia, można odebrać w terminie 30 dni od zakończenia naboru. Po tym terminie zostaną one zniszczone.

Do pobrania: Załącznik do OgłoszeniaOpublikował: Jan Golanowski
Publikacja dnia: 05.06.2019
Podpisał: Jan Golanowski
Dokument z dnia: 05.06.2019
Dokument oglądany razy: 220