bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej
Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej, która znajduje się pod adresem: http://www.gok.klonowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-08-23

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa spełnia częściowo wytyczne ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
Nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących jak również nie są tłumaczone w języku migowym
Zdjęcia i obrazki opublikowane w treści artykułów nie posiadają opisów alternatywnych.
Nie wszystkie linki posiadają atrybut „tytuł”.
Nie ma możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu.
Strona nie posiada możliwość zwiększania i zmniejszania tekstu.
Brak mapy strony.
Brak formularza kontaktowego.
Nie wszystkie dokumenty PDF są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.

Administrator oraz redaktorzy strony dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Wyłączenia:
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia:
Strona internetowa obsługuję standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki.
Deklaracja Dostępności dostępna jest z każdego miejsca witryny i znajduje się w zakładce głównego menu „O NAS”.

Niniejszą deklarację w sprawie dostępności przygotowano dnia: 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie własnej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jan Golanowski.
E-mail: gok@klonowa.pl
Telefon: 43 820 82 83

Informacje na temat procedury zapewnienia dostępności
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor GOK w Klonowej
Adres: Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej, ul. Czajkowska 1B, 98-273 Klonowa
E-mail: gok@klonowa.pl
Telefon: 43 820 82 83

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej znajduje się przy ulicy Czajkowskiej 1B w miejscowości Klonowa, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

Wejście główne do budynku znajduje się na parterze, które prowadzi poprzez korytarz do głównej sali widowiskowej GOK. Osoby niepełnosprawne mające problemy z poruszanie się i poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą napotkać jedynie problem z pokonaniem niewielkiego progu drzwiowego w wejściu głównym oraz na salę widowiskową.

Pozostałe pomieszczenia nie spełniają wymogów dotyczących korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach

Toaleta nie jest przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Pomieszczenia GOK nie są wyposażone w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne.

Do GOK w Klonowej można wejść z psem przewodnikiem lub asystującym.Opublikował: Jan Golanowski
Publikacja dnia: 31.03.2021
Podpisał: Jan Golanowski
Dokument z dnia: 09.10.2020
Dokument oglądany razy: 555